CUI SE ADRESEAZĂ

Conducători auto transport marfa CPC

Cursul este destinat conducătorilor auto / șoferilor profesioniști titulari ai unui permis de conducere pentru:

  • categoriile C1, C1E, C şi CE, dobândite până la data de 9 septembrie 2009 sau care dețin un certificat de calificare profesională iniţială – CPI, obținut după aceasta dată, care expiră.

Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE OBȚINERE ATESTAT CPC MARFĂ:
  • sunt cetățeni sau resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene care își au reședința în România (conform art.14 din Reg.3821/85);
  • sunt cetățeni sau resortisanți ai unor state nemembre ale Uniunii Europene care sunt angajați de o întreprindere stabilită în România.
ACTE NECESARE
  • Actul de identitate, în copie
  • Permisul de conducere, în copie
  • Actul care demonstrează îndeplinirea condițiilor, dacă este cazul
STRUCTURA CURSULUI:

Durata cursului: 5 zile (35 de ore)

Fiecare cursant primește un suport de curs și beneficiază de exercițiile de simulare on-line a examinării.

Tematica cursului este cea precizată în OMT nr. 1214/2015, anexa 2a.

CERTIFICARE:

Certificatele / atestatele de conducător auto sunt eliberate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., persoanelor care au absolvit cursul într-un centru de pregătire și perfecționare și au promovat examenul, fiind declarate admise.

EXAMINARE:

Cursul se finalizează cu susținerea unui examen care constă în:

  •  Probă calculator: test grilă cu 30 de întrebări. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 21 de întrebări.

întrebări frecvente

Întrebări încă deschise?

  • Taxele ARR se achită în contul Agenției ARR de unde se va elibera/viza certificatul, în nume propriu. Plata se face prin mandat poștal (la orice oficiu poștal)Candidații se prezintă la examen cu chitanța care dovedește plata taxei de examinare. Recomandare: pentru mai multe probe, se cumulează suma și plata se face pe un singur mandat poștal/chitanță.
  • Agenția Teritorială ARR BucureștiStr. Clabucet, nr 9, Sector 1, București, Cont RO37TREZ705501701X008844, deschis la Trezoreria Statului sector 5, Codul fiscal al ARR – 27364739
  • Agenția Teritorială ARR Ilfov: Str. Mihai Eminescu, nr. 129, sector 2, București, Cont RO70TREZ421501701X008461, deschis la Trezoreria Ilfov, Codul fiscal al ARR – 23888021
EFICIENȚĂ

Punem la dispoziția cursanților programul de simulare a examenelor pentru obținerea certificatelor / atestatelor profesionale.

STANDARDE ÎNALTE

Ne bucurăm de rată de promovabilitate ridicată, datorită informațiilor de calitate și ajutorul echipei de lectori.

SUPORT

Suntem alături de toți cursanții noștri oferind suport pe tot parcursul lor în drumul spre obținerea atestatului dorit