FUNDAȚIA ACADEMIA DE TRANSPORT INTERN ȘI INTERNAȚIONAL – A.R.T.R.I. (numită mai jos F.A.T.I.I.-A.R.T.R.I. sau Noi), cu sediul în București, str. Vulturilor, nr.8, sector 3, adresă de corespondență în București, B-dul iuliu Maniu, nr.246, corp C37, et.5, sector6. CUI 14429836, email office@fatii.ro, tel. 031.402.56.20, în vederea prestării serviciilor de pregătire profesională pentru obținerea atestatelor în domeniul transporturilor rutiere, colectează și prelucrează datele dumneavoastră personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale F.A.T.I.I.-A.R.T.R.I., în calitate de operator de date.

Colectăm datele dvs. doar în temeiul unor obligații legale sau:

– pentru încheierea contractului de prestări-servicii dintre dvs. si Noi sau

– pentru derularea (executarea) contractului de prestări-servicii dintre dvs. si Noi sau

– în vederea efectuării demersurilor necesare pentru încheierea contractului de prestări-servicii dintre dvs. si Noi.

Contractul de prestări-servicii dintre dvs. si Noi se încheie/derulează în urma cererii facută de dvs.  direct la sediul unuia din centrele noastre de pregătire și perfecționare.

Documentarea cu privire la înscrierea la cursurile de pregătire profesională pentru obținerea atestatelor în domeniul transporturilor rutiere se poate realiza fie direct la sediul unuia din centrele noastre de pregătire și perfecționare, fie telefonic, fie utilizand site-ul nostru.

 

Temeiul legal pentru colectarea și prelucrarea datelor personale:

 • OMT nr. 1214/2015, pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;
 • Legea nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;
 • OMT nr. 3/2008, pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere și agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi;
 • HG nr. 879/2016, pentru aprobarea Normelor privind pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi și închiriere;
 • OMT nr. 733/2013, pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto;
 • Ordinul ANSVSA nr. 201/2007, privind Procedura de eliberare a Certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii;
 • Ordinul MT nr. 1212/2015, pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere
 • Codul Fiscal
 • Legea 82/1991 a contabilității.

Categoriile de date personale ce pot fi prelucrate de către F.A.T.I.I.-A.R.T.R.I. în activitatea de furnizare a serviciilor de pregătire profesională:

 • Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, CNP, serie si număr carte de identitate, data eliberarii, locul nasterii, date din permisul de conducere, telefon, locul de muncă, semnătura olografă).
 • Actul de studii.
 • Cazier judiciar și Cazierul auto (istoric sancțiuni eliberat de serviciul Poliției Rutiere).
 • Aviz medical și aviz psihologic.
 • Adeverința de muncă.
 • Atestate/certificate profesionale emise în alte state, dacă este cazul.
 • Dacă este cazul, colectăm numărul dumneavoastră de cont bancar din extrasul nostru de cont pentru a verifica intrarea sumelor plătite de dumneavoastră în contul nostru, lucru necesar pentru evidența contabilă conform Legii Contabilității.

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

 • Autoritatea Rutieră Română;
 • Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.
 • Autoritatea Națională Sanitara Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
 • Ministerul Transporturilor.
 • Alte autorități competente, în cazul unor solicitări exprese din partea acestora, în temeiul legii aplicabile.

În ce privește formularul de contact de pe site-ul nostru web

La trimiterea formularului de contact, vor fi prelucrate următoarele date (nume și prenume, adresă e-mail, telefon).

Scopul prelucrării: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră;

Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date nu vă vom putea contacta și nu vă vom putea furniza informațiile solicitate.

Prin accesarea site-ului si transmiterea de mesaje online către F.A.T.I.I.-A.R.T.R.I. vă dați acordul implicit pentru prelucrarea datelor personale în scopul informării cu privire la serviciile de pregătire profesională prestate.

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate  și stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs., rectificarea sau ștergerea lor, restricționarea prelucrării, aveți dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. Dacă vă opuneți prelucrării nu vom mai putea să vă prestăm serviciile de pregătire profesională.

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dvs, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ.

Aveți dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor, precum și dreptul de a vă adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legătură cu utilizarea de către F.A.T.I.I.-A.R.T.R.I.  a datelor personale, vă rugăm să ne contactați la următoarele date de contact: B-dul Iuliu Maniu, nr.246, corp C37, et.5, sector 6, Bucureşti, tel 0743.145.842, e-mail: dpo@fatii.ro